Open Christelijke Dorpsschool Ten Post

 Oldenhuisstraat 6  9792 PM Ten Post - gemeente Ten Boer
 050 302 28 20     info@cbsdewieken.nl


Medezeggenschapsraad

De vertegenwoordigers

De medezeggenschapsraad (MR) is een organisatie die bij een basisschool bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR van de CBS de Wieken kent 4 leden; 2 ouders (oudergeleding) en 2 personeelsleden (personeelsgeleding). Op dit moment zijn de onderstaande personen vertegenwoordigd in de MR:

Jan-Henk van Warners  (oudergeleding) voorzitter

Marlies van de Veen (oudergeleding)

Hennie Hageman (personeelsgeleding)

Esther Stad  (personeelsgeleding)


De functie van de MR

De MR is een wettelijk vastgestelde organisatie binnen de school en heeft als functie het beleid binnen de school te controleren. De MR kent (in)stemrecht in een aantal belangrijke beslissingen die betrekking hebben op het beleid van de school. Daarnaast kent de MR adviesrecht, gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de MR informatierecht om de MR-taken goed uit te kunnen voeren. Binnen de overkoepelende organisatie (VCPO Noord Groningen), waar binnen onze school valt, bestaat ook een Gemeenschappelijke MR (GMR). De GMR kent oudergeledingen en personeelsgeledingen van elke gemeente waar de scholen van de vereniging gehuisvest zijn. Voor onze school is dit Minny Mulder als leerkracht.

De MR mag over alles praten wat met school te maken heeft. Ook kan een MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken. De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die is ingevoerd in 2007. Deze wet kunt u op de website van het Ministerie lezen. Het huishoudelijk regelement is ook op die website te vinden. 

 

Hiervoor kunt u bij de MR terecht

Wanneer u vragen heeft, die niet van persoonlijke/individuele aard zijn, over het beleid van de school. Indien deze zaken voor u van belang zijn of waar u zich zorgen over maakt, dan kunt u de MR benaderen met uw standpunt of idee over het betreffende onderwerp.

U kunt hen natuurlijk persoonlijk benaderen, of even mailen naar mr.wieken@vcpong.nl